Name City
Asif Ikram Sahiwal
Sana Ahmed Rawalpindi
Shah Muhammad Azhar Karachi
Babar Aurangzeb Lahore
Altaf Abni Karachi
Tahmour Siddiqui Islamabad